mércores, 8 de febreiro de 2023

O MEU DISCURSO PERSUASIVO ORAL

 Chegou a hora de preparar con toda e información que temos sobre os discursos persuasivos  o noso discurso persuasivo oral. Lembrade quepara persuadir hai que usar argumentos, palabras, pero que a persuasión depende maiormente doutras características que non podes perder de vista como son a voz e a linguaxe corporal. 


Imos dar tamén nesta entrada anterior a vosa exposición unha serie de consellos sobre os distintos tipos de argumentos que se poden usar nun discurso persuasivo oral:

 SOBRE OS TIPOS DE ARGUMENTOS

Todos sabemos porque xa falamos de varios tipos de postulados ou razóns que podemos usar nun discurso.  Sabemos que un argumento pode ser un razoamento  a favor ou en contra dunha idea ou tese sobre a que se opina. Tamén temos estudado xa os argumentos lóxicos e os argumentos emocionais ou aqueles argumentos que son irrefutables porque non admiten contestación e esoutros que son siimplemente pertinentes porque teñen que ver coa idea, pero son discutibles.  Imos agora estudar outra xerarquía para reparar en distintos tipos de argumentos atendendo ao seu contido podemos atoparnos con:   

ARGUMENTOS SEGUNDO O SEU CONTIDO:

Argumentos de autoridade:  Usando citas e palabras dunha persoa recoñecida ou un experto.

Argumentos de feito: Usando datos de investigacións ou estudos. 

Argumentos de tradición: Usando ideas relacionadas con costumes ou tradicións

Argumentos de moralidade: Tomados de valores éticos universais. 

Argumentos de probabilidade: Usando datos probables.

Argumentos de experiencias persoais: Tomados das vivencias propias ou de persoas próximas.

Argumentos estéticos: Usando razóns de carácter estilísticas de beleza orde, harmonía.

No seguinte vídeo explican estes mesmos enunciados con exemplos:

 
TÉCNICAS E CONSELLOS A TER EN CONTA

Lembra nas entradas anteriores do blog:

- Como analizar ou construír un discurso persuasivo

- As diversas técnicas á hora de realizar un discurso oral

- Consellos para un bo discurso


QUE AVALIAREMOS DO TEU DISCURSO?

TEMA:  LIBRE E ORIXINAL, PROPIO, NUNCA COPIADO.  

PAUTAS: que debemos ter en conta á hora de como imos avaliar o teu discurso: 

ESTRUTURA interna (seguindo as partes do discursos persuasivo

LINGUAXE VERBAL (elaboración, argumentación e seguridade na exposición)

LINGUAXE NON VERBAL (autoconfianza, naturalidade, asertividade, empatía)

DURACIÓN: Mínimo uns 8 minutos de exposición e un máximo de 10 minutos) 

domingo, 5 de febreiro de 2023

Outras características da linguaxe oral: REXISTROS e CONSELLOS

XESTIONAR AS  EMOCIÓNS PARA FALAR EN PÚBLICO 

 A atmosfera e circunstancias que rodean un discurso son realmente importantes e é necesario telas en conta. Para realizar un discurso persuasivo oral temos que ter ben presentes tanto os elementos de contido que vertebran un discurso oral argumentativo (estrutura e tipos de argumentos) como os elementos formais de comunicación non verbal que acompañen a nosa posta en escena. Falaremos hoxe do rexistro formal ou informal dependendo da situación comunicativa que vaiamos a abordar.  Non é o mesmo unha conferencia ou un debate académico que unha charla familiar.

O REXISTRO FORMAL (con maior tensión comunicativa)

O REXISTRO INFORMAL (con menor tensión comunicativa).

Comecemos por este último.

O REXISTRO INFORMAL presenta estes trazos máis próximos a unha conversa habitual polo que é frecuente a inexistencia de tensión comunicativa

- Equilibrio entre emisor e receptores.

- Confianza: Existe unha proximidade entre os interlocutores.

- Espontaneidade: Resulta máis imprevisible o que se vai dicir e inflúe máis a interacción de quen escoita.

- Naturalidade: Como consecuencia das anteriores peculiaridades.


O REXISTRO FORMAL presenta xa unha tensión comunicativa evidente porque non é unha situación espontánea, trátase dunha situación preconcibida e  dalgún xeito transcendente e infrecuente, algo qu enon se dá todos os días.

As súas características son:

- Xerarquía entre o emisor e os receptores. Unha desisgualdade evidente como por exemplo profesor -alumno.

- Distancia entre os interlocutores ( mesmo se fala desde unha posición elevada ou unidireccional) 

- Planificación: Trátase dunha mensaxe preparada, pensada par aun contexto serio ou incómodo.

- Solemnidade: Resulta un trazo habitual que acompaña á mensaxe para este tipo de rexistro. 

CATRO CONSELLOS PARA  UN BO DISCURSO ORAL

Autoconfianza: A finalidade persuasiva implica convencer ao teu interlocutor logo debes confiar no que dis e como o dis. Boa argumentación, coñecementos sólidos pero sobre todo seguridade nas túas palabras. Lembra que tan importante como as palabras resulta a túa expresión corporal acorde, a linguaxe non verbal precisa.

Naturalidade: Convencer a quen te escoita depende da forma, da claridade na que transmitas as túas ideas. Naturalidade, sinxeleza e fluidez son fundamentais evitando a linguaxe artificial ou finxida. 

 Asertividade:  Ser asertivo é ser capaz de expresar as túas ideas de maneira firme, con respecto ao receptor. Non invalidar os argumentos contrarios, senón fortalecer os teus con claridade e autoridade. Empatía: É outra cualidade indispensable para impactar nos oíntes.  Amosar comprensión, respecto e educación cara ao auditorio fuxir da vanidade, falta derespecto e o desinterese polos que te escoitan.

Analiza no seguinte vídeo as características anteriormente expostas: 

luns, 30 de xaneiro de 2023

IMAGINE e TEÑO UN SOÑO


Hoxe imos realizar dúas actividades acordes coa celebración do Día Escolar pola Paz e a non Violencia:

Analiza desde o punto de vista dun discurso persuasivo a mensaxe desta canción de Jonh Lennon. Que destacarías desta letra: 

Imaxina que non hai paraíso.
É fácil se o intentas.
Non hai inferno debaixo .
Arriba, só o ceo.
Imaxina a toda a xente
Vivindo o presente.

Imaxina que non hai países.
Non é difícil facelo.
Nada polo que matar ou morrer,
e tampouco ningunha relixión.
Imaxina a toda a xente
Vivindo a vida en paz.

Quizás digas que son un soñador
Pero non son o único.
Espero que algún día te unas a nós
e o mundo será un só.

Imaxina que non hai posesións.
pregúntome se podes.
Non hai necesidade de codicia nin fame.
Unha irmandade humana.
Imaxina a toda a xente
Compartindo todo o mundo. ACTIVIDADES PARA A PRÓXIMA CLASE: 

Imos analizar este discurso, un dos máis coñecidos do líder estadounidense Martin Luther King pronunciado un 28 de agosto de 1963. 

Unha ligazón ao texto íntegro 

domingo, 29 de xaneiro de 2023

ALGUNHAS TÉCNICAS PARA UN DISCURSO PERSUASIVO ORAL

 
ACTIVIDADES: Procurar visualizar o discurso de Martin Luther King: Teño un soño para analizar a estrutura e recursos dese coñecido discurso do 28 de agosto de 1963. Busca antes en que circunstancias foi pronunciado.

martes, 17 de xaneiro de 2023

PROPAGANDA E ARTIGOS DE OPINIÓN


 Hoxe lembramos polo miúdo como se vertebra un vídeo propagandístico ou publicidade que pretende convencernos dunha idea política ou sobre accións ou actividades de carácter social. Imos analizar formas e contidos deste tipo de discursos persuasivos en particular:

ESTRUTURA DO DISCURSO PROPAGANDÍSTICO 

Captatio (que adoita introducir o tema ou tese dun xeito atraente ou impactante)   

Texto ou corpo de argumentos (lóxicos e/ou emocionais)

Eslogan ou lema  (que pretende permanecer na memoria consumidor/a)

Recursos non verbais (tamaño de letras, imaxes, esquemas, ton, xesticulación, etc...)

Son logo estes catro elementos os que se deben comentar á hora de analizar ou ben os que se deben usar á hora de construír un discurso propagandístico.  Xa falamos da importancia da verosimilitude e os perigos de manipulación aos que debemos ser críticos tanto á hora de consumir como de realizar este tipo de discursos. 


O ARTIGO DE OPINIÓN

Este discurso xornalístico tremendamente vivo e de actualidade precisa unha destreza especial á hora de ser construído ou analizado pois nos enfrontamos ante un texto persuasivo cargado de subxectividade no que se verte unha opinión persoal que pretende convencernos da súa tese, de aí a importancia dunha estrutura ben deseñada.

ESTRUTURA DO ARTIGO DE OPINIÓN

En moitos casos o titulo xoga o papel de captatio benevolentiae

Tese:  A presentación do tema ou opinión que se pretende defender adoita estar no comezo deste texto.

Corpo: Os argumentos (tanto lóxicos como emotivos que son os razoamentos cos que se pretende convencer, adoitan usarse varios e de distinta índole cunha forte carga de subxectividade).

Conclusión: Unha contundente conclusión apelativa resumindo o esencial da argumentación a favor da tese ou opinión. 

domingo, 15 de xaneiro de 2023

COMO ANALIZAR OU CONSTRUÍR UN DISCURSO PERSUASIVO

 

Como se pode analizar un discurso persuasivo?

É bo momento para lembrar o que debemos saber a estas alturas sobre o discurso persuasivo para podelos analizar e/ou construílos con soltura.  Imos logo facendo memoria da 

FORMA QUE DEBEN TER OU ESTRUTURA DO DISCURSO PERSUASIVO

Exordium: Capta a atención (como capta a atención?)

Narratio:  Indica a necesidade ou problema a resolver e a súa solución. (Como implicar ao receptor no tema que se enuncia)

Argumentatio: Visualiza as vantaxes e inconvenientes da proposta. ( Trátase da parte máis extensa polo uso de argumentos lóxicos e emocionais)

Peroratio:  Conclúe movendo á acción a favor do que defendes, convence. (No peche se debe condensar o argumentado e procurar contundencia asertiva para convencer.  

Lembrade tamén ademais de enunciar un tema hai que argumentalo e que iso precisa dunha boa argumentación, a primeira irrefutable para que sexa sólida e logo acompañala de dúas máis a poder ser. Na argumentación emocional fanse especialmente necesarios os recursos literarios: metáfora, hipérbole, personificación, ironía... 

-         

        SEGUNDO ARISTÓTELES hai certos aspectos ou OS MODOS DO DISCURSO PERSUASIVO  que non poden faltar:

 Ethos:  A credibilidade do que vai falar (autoridade ou valía persoal acreditada para emprender ese discurso)

Pathos: A argumentación emocional (ter ben presente o interlocutor escollido, a quen se dirixe)

Logos:  A argumentación lóxica (normalmente equilibrada cos contidos emocionais para asentar obxectivament  e o discurso)

Kairos: Procurar a oportunidade e adecuación (vese ben no comezo e final, na captatio e noutros aspectos do conxunto que reforzan os modos anteriores).


Para saber mási sobre isto

DO DISCURSO ESCRITO AO DISCURSO ORAL

Para construír un discurso presencial teremos en conta ademais das súas partes (procurando enchelas cos contidos e recursos pertinentes) a linguaxe non verbal. Podemos dicilo doutro xeito:

Apertura.

Linguaxe verbal:   contidos, argumentos e recursos 

Linguaxe non verbal: xestualidade, ton e recursos.

Peche.

Se queremos comentar un discuro persuasivo analizaremos logo tanto a estrutura (cada un dos puntos antes citados) que  están ligados aos contidos, pero engadiremos logo aspectos da linguaxe non verbal. 

O discurso persuasivo ten moi presente a linguaxe non verbal 
 
 En resumo en cada discurso temos que atopar o seguinte:

- Captatio inicial 
- Como se realiza a acreditación do que fala.
- Como e cando se presenta o tema ou tese central.
- Como se argumenta: a) A categoría e fortaleza das premisas que se usan. 
 b)  Argumentos lóxicos (datos, información obxectiva e solvente) 
 c)  Argumentos emocionais (apelacións, empatía, recursos literarios).
- Como se aborda a conclusión 
- Valorar no conxunto do discurso o uso dos distintos modos aristotélicos (ethos, pathos, logos e kairos) e da linguaxe  non verbal.

luns, 9 de xaneiro de 2023

O DISCURSO PERSUASIVO ORAL (I)

   A lingua é un sistema de comunición que usa a palabra, e esta é unha expresión inicialmente oral. A escrita dalgún xeito naceu para substituír á linguaxe oral en determinados contextos. Isto provoca o uso de características propias de cada un destes tipos de expresión:

1- A presenza ou ausencia do receptor.

2- A canle que se usa para transmitir a mensaxe.

3- O contexto ou situación comunicativa na que se produce.

4- A fugacidade da expresión oral fronte a permanencia da escrita. 

CARACTERÍSTICAS DA LINGUAXE ORAL

 A espontaneidade. A primeira é o seu carácter efímero, de aí que se teña que interpretar o seu contido de inmediato.

 A expresividade. Cargada de matices afectivos que produce o ton na que se realiza que depende da entonación, o volume ou intensidade coa que se pronuncia. 

Habitualmente esixe a presenza dos interlocutores, hoxe a texnoloxía fai posible  que se produza a distancia (teléfono, vídeochamada, conferencia gravada (diferida).

A mensaxe é lineal, imposibilita volver atrás como a escrita.

A axilidade coa que se produce provoca erros e improvosacións (que podemos logo rectificar).

A linguaxe oral permite o cambio ante a reacción do interlocutor.

Esta linguaxe é irreversible, pódese corrixir, pero non borrar. 


A LINGUAXE VERBAL ORAL REFORZADA COA LINGUAXE NON VERBAL

Outra diferenza substancial é a interpretación que aporta a linguaxe non verbal, información que non está na linguaxe escrita. A comunicación xestual xoga un rol tan importante como a linguaxe verbal (lembra por exemplo  cal é a mensaxe que transmites cando negas que alguén che gusta de palabra, pero a túa cara ponse toda colorada).  

Tamén resulta transcendente que a linguaxe oral se formule ou non nun rexistro informal, coloquial, usando dialectalismos para achegarte máis ao auditorio o que implica saber a quen e en que contexto realizas esa comunicación.


ACTIVIDADES:

1- Describe no seguinte vídeo as características da linguaxe oral que observes:


Que tipo de conversa se establece?
 Que provoca o carácter lineal?
Hai cambios de ton? 
A conversa é axil, que produce?

2- Verdadeiro ou falso. Indica se o son os seguintes enunciados:

 a) A linguaxe oral non é nada espontánea.       

b) A expresión escrita é máis espontánea que a oral.

c) O ton da linguaxe oral provoca unha chea de matices afectivos.         

d) Ao expresarnos por escrito debemos ter en conta a ortografía. 

e) O vocabulario é máis sinxelo e limitado na linguaxee oral.            

f) Na lenguaxe escrita é común o uso de coloquialismos.           

g) A linguaxe escrita é máis elaborada que a oral.       

h) A linguaxe escrita  acompáñase da linguaxe xestual.


3- Como se soluciona na linguaxe escrita o feito da ausencia de xestualidade?

Que funcións utilizarías: 

a) función referencial (informa sobre o contexto) 

b) función apelativa (interpela ao receptor)

c) función fática (indica se a canle funciona)

d) función expresiva ou emotiva (expresa sentimentos do emisor)

e) función metalingüística (responde a código usado)

f) función poética ou estética (traballa sobre a mensaxe) 

 

Agora responde razoando: Botarías man dos contidos emocionais? De que xeito?