domingo, 31 de maio de 2020

DA RECUPERACIÓN DA MATERIA PENDENTE: Xuño 2020A causa do confinamento, como xa se vos comunicou, os alumnos/as puideron ir recuperando a materia pendente a través da realización do Diario de Cultura Clásica que, unha vez realizado se fai chegar ao profesor a través do correo electrónico de aulaclasicasn@gmail.com., seguindo unha  práctica de envío de traballos e cuestionarios que xa se viña realizando habitualmente polo curso antes de darse a actual situación. Para aqueles que amosen problemas telemáticos (que son casos puntuais),  o centro habilitou neste período un sistema de entrega de traballos semanal para recibir e entregar o material pertinente.  

Para o envío das actividades do Diario de Cultura Clásica que se especifican no blog e nos correos remitidos en días pasados polas vosas titoras, haberá como prazo a data da proba prevista no calendario de exames de xuño que, como xa dixemos non terá lugar. No caso de que haxa algún alumno/a precise un prazo maior, deberá negocialo co profesor, así como calquera outra dúbida da materia, a través sempre do correo citado máis arriba.  

Ao non poder realizar unha proba presencial para os casos que non teñan cuberto o seu Diario non poderá dárselles por superada a materia de Cultura  Clásica no mes de xuño, quedando pendentes dunha proba de recuperación do mes de setembro da que se lles informará persoalmente en detalle.