luns, 9 de xaneiro de 2023

O DISCURSO PERSUASIVO ORAL (I)

   A lingua é un sistema de comunición que usa a palabra, e esta é unha expresión inicialmente oral. A escrita dalgún xeito naceu para substituír á linguaxe oral en determinados contextos. Isto provoca o uso de características propias de cada un destes tipos de expresión:

1- A presenza ou ausencia do receptor.

2- A canle que se usa para transmitir a mensaxe.

3- O contexto ou situación comunicativa na que se produce.

4- A fugacidade da expresión oral fronte a permanencia da escrita. 

CARACTERÍSTICAS DA LINGUAXE ORAL

 A espontaneidade. A primeira é o seu carácter efímero, de aí que se teña que interpretar o seu contido de inmediato.

 A expresividade. Cargada de matices afectivos que produce o ton na que se realiza que depende da entonación, o volume ou intensidade coa que se pronuncia. 

Habitualmente esixe a presenza dos interlocutores, hoxe a texnoloxía fai posible  que se produza a distancia (teléfono, vídeochamada, conferencia gravada (diferida).

A mensaxe é lineal, imposibilita volver atrás como a escrita.

A axilidade coa que se produce provoca erros e improvosacións (que podemos logo rectificar).

A linguaxe oral permite o cambio ante a reacción do interlocutor.

Esta linguaxe é irreversible, pódese corrixir, pero non borrar. 


A LINGUAXE VERBAL ORAL REFORZADA COA LINGUAXE NON VERBAL

Outra diferenza substancial é a interpretación que aporta a linguaxe non verbal, información que non está na linguaxe escrita. A comunicación xestual xoga un rol tan importante como a linguaxe verbal (lembra por exemplo  cal é a mensaxe que transmites cando negas que alguén che gusta de palabra, pero a túa cara ponse toda colorada).  

Tamén resulta transcendente que a linguaxe oral se formule ou non nun rexistro informal, coloquial, usando dialectalismos para achegarte máis ao auditorio o que implica saber a quen e en que contexto realizas esa comunicación.


ACTIVIDADES:

1- Describe no seguinte vídeo as características da linguaxe oral que observes:


Que tipo de conversa se establece?
 Que provoca o carácter lineal?
Hai cambios de ton? 
A conversa é axil, que produce?

2- Verdadeiro ou falso. Indica se o son os seguintes enunciados:

 a) A linguaxe oral non é nada espontánea.       

b) A expresión escrita é máis espontánea que a oral.

c) O ton da linguaxe oral provoca unha chea de matices afectivos.         

d) Ao expresarnos por escrito debemos ter en conta a ortografía. 

e) O vocabulario é máis sinxelo e limitado na linguaxee oral.            

f) Na lenguaxe escrita é común o uso de coloquialismos.           

g) A linguaxe escrita é máis elaborada que a oral.       

h) A linguaxe escrita  acompáñase da linguaxe xestual.


3- Como se soluciona na linguaxe escrita o feito da ausencia de xestualidade?

Que funcións utilizarías: 

a) función referencial (informa sobre o contexto) 

b) función apelativa (interpela ao receptor)

c) función fática (indica se a canle funciona)

d) función expresiva ou emotiva (expresa sentimentos do emisor)

e) función metalingüística (responde a código usado)

f) función poética ou estética (traballa sobre a mensaxe) 

 

Agora responde razoando: Botarías man dos contidos emocionais? De que xeito? Ningún comentario:

Publicar un comentario