domingo, 11 de decembro de 2022

TIPOS DE DISCURSO PERSUASIVO


 Hoxe toca analizarmos os distintos tipos de discursos persuasivos que existen. Unha posible clasificación sería:

1- Discurso ou speach.

2- O artigo de opinión.

3- A publicidade

4- A propaganda

1- O DISCURSO ou SPEACH

Son conferencias, charlas de vendas, arengas políticas, discursos de homenaxe... que dirixido a un público teñen un fin persuasivo. Non teñen unha estrutura fixa responde logo á capacidade do orador e ás circunstancias nas que se dá a disertación, sen esquecer ás características dos receptores. 

Neste tipo de discursos as estratexias emotivas que apelan aos sentimentos son esenciais aínda que se empregarán tamén argumentos lóxicos. Existen varios subtipos dos que xa falamos: Discursos laudatorios,  xudiciais ou  deliberativos.

Vexamos un par de exemplos de temas diversos: 

a) Texto persuasivo: Non seredes das persoas que pensan que algúns idiomas son máis  difíciles ca outros? Lembrade que en realidade todos nacemos coa capacidade de aprender calquera lingua e que o grao de dificulatde dependerá da relación que teña a nosa lingua materna co idioma que se queira aprender, Un idioma novo sempre suma!

b) Tyrion toma o mando do exército: 

 Cuestións: Distingue nestes dous exemplos argumentos obxectivos e emocionais.

2-ARTIGO DE OPINIÓN

Nos medios de comunicación, ademais dos textos expositivos que aportan información obxectiva (as noticias) adoitan aparecer textos nos que se mestura a exposición de feitos coa opinión subxectiva. As columnas de opinión tamén admiten formatos diversos en medios como a Radio ou a Televisión.

Un exemplo: Un artigo de opinión sobre a publiciadade institucional sobre o 25 N. 

Cuestión: Tras ler atentamente o artigo de opinión localiza e diferenza no texto a exposición de feitos e a opinión subxectiva da autora do mesmo. 

3-A PUBLICIDADE

Ten como obxectivo a promoción dun produto para a súa venda. Esta finalidade comercial provoca a utilización de técnicas e recursos lingüísticos propios do texto argumentativo, pero con frecuencia  a verdade e a obxectividade aparezan debilitadas. Outra función da publicidade é a financiación os medios de comunicación nos que aparecen (sen a que estes non poden vivir) de aí a súa importancia pola súa omnipresenza na sociedade na que vivimos.

Normalmente seguen esta estrutura:

a) Gancho: parte máis visible que intenta captar a atención do receptor/a.

b) Corpo: Parte persuasiva onde adoita describirse o produto.

c) Slogan ou lema: Frase ou texto que pretende permanecer na memoria do consumidor/a.

No que respecta aos recursos lingüísticos da publicidade distinguimos: Gráficos (Tamaño da letra, por exemplo) léxicos (poden usarse siglas, neoloxísmos, estranxeirismos,...) semánticos (hipérbole, polisemia, metáfora, personificación...) morfolóxicos (oracións simples ou uso da segunda persoa,...)

Un par de exemplos para analizar:

 Analiza  primeiro estes dous anuncios.

- Identifica o gancho, o corpo e o lema.

- Distingue despois distintos tipos de recursos lingüísticos


Nota sobre este anuncio: Na campaña publicitaria de “Clorox Quitamanchas Blanco Supremo”, mencionábase que este produto se podía aplicar a “todo tipo de prendas”. Esta campaña tivo un gran éxito entre os consumidores  difundida mediante un vídeo en Youtube. Sen embargo, a etiqueta do produto explicaba que non pode ser usado en prendas de la e seda sen provocar danos. Moitos consumidores adquiriron o produto con falsas expectativas. Por iso, en novembro de 2020, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionou a Clorox Perú cunha multa de S/. 129,000 por incorrer en publicidade enganosa.


Nota sobre este anuncio: América Móvil e Telefónica foron sancionados por Indecopi ao difundir un anuncio en televisión coa mensaxe “Llévate gratis el iPhone 6 Plus de 16 GB entregando tu iPhone 5S”, pero non se mencionaron os termos e condiciones para acceder á promoción. Por elo, considerouse que omitiron información para xerar falsas expectativas e inducir ao erro aos consumidores. Ambas empresas recibiron en conxunto unha multa equivalente a S/ 629,985.50.

Este é un exemplo de que a publicidade debe ser clara, directa e precisa ao promocionar un produto, xa sexa para establecer condicións de uso ou advertencias.


4- A PROPAGANDA

 A propaganda é semellante á publicidade en canto ás características formais, pero o seu obxectivo non é comercial, é ideolóxico. Pretende conducir a un sector social cara a determinadas posturas sociais ou políticas. Apela aos valores e emocións do público establecendo unha ponte entre o receptor e a ideoloxía a promocionar. Neste tipo de comunicación tamén é frecuente o engano e a manipulación. 

Un par de exemplos: A cada 60 segundos morre unha especie!

Cartel de propaganda dos EE.UU. de América chamando aos cidadáns a alistarse
no exército tanto para a Primeira como para a Segunda Guerra Mundial.
O texto di: "Quérote a ti para o exército de Estados Unidos.
Puesto de reclutamiento más cercano."  
                       


Un dos exemplos máis sonados de propaganda política enganosa:
Cuestións: Despois de ver o vídeo anterior resume o seu contido respondendo as seguintes preguntas
- Semellanzas entre publicidade e propaganda.
- Diferenzas sinaladas entre ambos discursos persuasivos.
- Que perigos presentan unha e outra?

  A que tipo de discurso persuasivo cres pertence este vídeo? Argumenta as respostas.
 


Ningún comentario:

Publicar un comentario